Profil działalności:


Świadczenia obejmują pielęgnacje i opiekę w domu pacjenta – osób obłożnie i przewlekle chorych, które nie wymagają hospitalizacji, ale kontynuacji leczenia oraz profesjonalnej opieki i pielęgnacji w warunkach domowych i realizowanej we współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej do którego pacjent złożył deklarację wyboru.


Zakres usług:


– Realizacja świadczeń pielęgnacyjnych zgodnie z procesem pielęgnowania
– Pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym – funkcjonowaniem w środowisku domowym
– Edukacja zdrowotna osób objętych opieką oraz członków ich rodzin
– Pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji chorego w domu


Uwagi:


– Świadczenia w ramach umowy z NFZ
– obowiązuje skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
– Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej mogą być zakwalifikowani pacjenci przewlekle chorzy, niezdolni do samoopieki, którzy w ocenie wg zmodyfikowanej skali Barthel uzyskali od 0 – 40 punktów .